حیطه های شش گانه دفتر توسعه آموزش

 

واحد برنامه ریزی درسی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر محمود عابدین زاده

سمت :مسئول کمیته برنامه ریزی درسی شاخه پیراپزشکی واحد EDO دانشکده فن آوری های نوین پزشکی ، پرستاری و مامایی وپیراپزشکی لنگرود

اهداف :

1.     هدایت و حمایت علمی و فنی از اصلاحات آموزشی ) محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس و(.....

حمایت و تدوین از اجرای برنامه های آموزشی

برنامه ریزی و اجرای استانداردهای آموزش پزشکی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و   مصوبات کمیته آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی.

برنامه ریزی در جهت استانداردهای آموزش پزشکی تخصصی در قالب آ یین نامه های ابلاغی وزارت  متبوع و مصوبات کمیته های راهبردی شورای آموزش پزشکی تخصصی.

2.     جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس Lesson plan توسط اعضای هیئت علمی

3.  ارزیابی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی ( مهارت های تدریس ، مهارت های پژوهشی ، برقراری ارتباط ، آزمونسازی و (….

4.     جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی دوره های آموزشی. Course plan

5.     بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی ، آیین نامه های آموزشی ، طرح ها ، برنامه ها و فعالیت های آموزشی با هماهنگی کمیته تدوین برنامه گروه آموزشی .

 

واحد پژوهش در آموزش

 

نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکترمحمداسماعیل پوربندبنی

سمت :مسئول پژوهش در آموزش واحد EDO دانشکده پرستاری

اهداف :

1.     تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه آموزش دانشکده .

2.      مشارکت در طراحی و اجرای و پژوهش های حوزه آموزش .

3.     تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی .

4.     تشویق اعضای هیئت علمی به انجام تحقیقات آموزشی .

5.      اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی

6.     ارتباط مستمر با مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی   جهت تصویب وکارشناسی 

واحد آموزش یادگیری الکترونیکی

  

نام و نام خانوادگی : خانم فیروزه فیروزه چیان

سمت :مسئول مجازی سازی یادگیری الکترونیکی 

 نام و نام خانوادگی : آقای ابوذر رمضانی

سمت :عضو مجازی سازی یادگیری الکترونیکی 

اهداف :

1.     گسترش و اعتلای دانش یادگیری الکترونیکی و کاربرد صحیح آن

2.     هدایت صحیح یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در دانشکده

 

واحد توانمندسازی اساتید

 

نام و نام خانوادگی :سرکارخانم سهیلا مجیدی

سمت :مسئول توانمند سازی اساتید واحد EDO دانشکده پرستاری

اهداف :

1.     هماهنگی جهت شرکت اعضای هیات علمی دانشکده در کارگاههای توانمندسازی که توسط EDC انجام شود .

2.     همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی .

3.     تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرآیند یاد دهی - یادگیری .

4.     ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضاء هیات علمی.

5.     توسعه تواناییهای اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش

6.     مشارکت در نیاز سنجی و نظر سنجی درباره برنامه های آموزش مداوم دانشکده ها و دانشگاه

7.     مشارکت در طراحی و سامان دهی برنامه های آموزش مداوم.

 

واحد استعدادهای درخشان والمپیاد دانشجویی

  

 

نام و نام خانوادگی : سرکارخانم فرشته بشارتی

سمت : مسئول دفتر استعداد درخشان والمپیاد دانشجویی

اهداف :

1.     انتخاب استعدادهای درخشان دانشکده بر اساس استانداردهای ابلاغی EDC دانشگاه .

2.     بهبود برنامه های حمایت از استعدادهای درخشان دانشکده و برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشجویان مربوطه .

 

 

واحد ارزشیابی

 

نام و نام خانوادگی : جناب آقای علیرضا شعوری

سمت :مسئول ارزشیابی اعتباربخشی موسسه ای شاخه پیراپزشکی واحد EDO دانشکده

اهداف:

1.     همکاری در انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت . EDC

2.     ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان .

3.     بررسی مشکلات تحصیلی ، افت تحصیلی ، موفقیت تحصیلی و ارزشیابی نحوه فعالیت اساتید مشاور.

4.     ارزشیابی مدرسین

 

آخرین بروز رسانی : 20 مهر 1400