معاونت پژوهشی دانشکده درراستای سیاست های پژوهشی دانشگاه در محورهای ذیل فعالیت می نماید :

 • بررسی پیش نویس طرح های تحقیقاتی ارائه شده از سوی اساتید محترم دانشکده به معاونت پژوهشی جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده.

 • تشکیل گروههای کارشناسی جهت بررسی طرح ها ی مربوطه با توجه به موضوع طرح.

 • تشکیل شورای پژوهشی دانشکده.

 • ارائه مشاوره پژوهشی به اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان در خصوص انتخاب عناوین طرحهای پژوهشی با توجه به نیازها و اولویت های پژوهشی دانشگاه.

 

 • هماهنگی ونظارت دربرگزاری همایشهای مختلف علمی،پژوهشی،آموزشی در دانشکده

 • نظارت بر همایشهاوکنفرانس های علمی پژوهشی دانشجویی در دانشکده.

 

 • کمک در برگزاری کارگاههای پژوهشی در محل دانشکده برای اساتید ودانشجویان با توجه به نیاز سنجی های به عمل آمده.

 

 • نظارت بر کتابخانه دانشکده از نظر وجود منابع آموزشی برای کلیه گروههای آموزشی موجود در دانشکده،گسترش امکانات موجود وپیگیری امور از طریق کتابخانه مرکزی دانشگاه، اطلاع رسانی در خصوص استفاده از منابع الکترونیکی ، پیگیری در خصوص شبکه های اطلاع رسانی و بانک های اطلاعاتی.

 

 • نظارت بر فعالیت های پژوهشی دانشجویان از طریق ارتباط با کمیته تحقیقات دانشجویی.

 

 • نظارت وهماهنگی با سایت اینترنت دانشکده وکوشش جهت استفاده بهینه دانشجویان از امکانات موجود درسایت.

 لیست اخبار صفحه :0
  آخرین بروز رسانی : 01 آبان 1400