اطلاعات دانشجویان زیست فناوری پزشکی دانشکده فناوری‌های نوین

 

 

 

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تاریخ فارغ التحصیلی

سال ورود

1

سها رسولی

ارزیابی پاسخ ایمنی غیر فعال پروتئین های نوترکیب  PilQو فلاژلین تیپ bسودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی عفونت زخم سوختگی

دکتر ایرج نیکوکار

27/06/1395

13921

2

مجتبی طاهری

طراحی و ساخت  DNAواکسن آنفلوانزا تیپ  Aبر مبنای ژن کد کنندهی نوکلئوپروتئین در ترکیب با ژن کدکنندهی اینترلوکین  81و ارزیابی اثر ایمنولوژیک آن در مدل موشی BALB/c

دکتر محمد شناگری

23/09/1395

13921

3

سیما بخت آزاد

بررسی ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب  PilQو فلاژلین تیپ  bسودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی عفونت زخم سوختگی

 

دکتر ایرج نیکوکار

27/06/1395

13921

4

عادله علی هاشمی آشتیانی

بررسی اثر مهار کننده تریپسین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین[ ]Ipomoea batatas (L.) Lamبر بقا و و بیان ژن  CD-95در سلولهای سرطان معده رده MKN-4

 

 

دکتر آزاده کبیری

29/06/1395

13921

5

مرضیه قیومیان

بررسی اثر اسپورامین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین ( Ipomoea) )batatas L.(lamبر بقا، آپوپتوز و بیان ژن  p53و MDM2در سلول های سرطان پستان رده M

 

 

دکتر آزاده کبیری

دکتر کورش خانکی

29/06/95

13921

6

پروانه پناهی چگینی

طراحی پپتید ضدمیکروبی جدید برپایه پپتید مگائینین  2و بررسی طیف اثر ضد میکروبی آن

 

دکتر ایرج نیکوکار

دکتر مریم تبرزد

4/11/96

13931

7

مهسا رمضان پور

بررسی اثر کایمر آپتامر نوکلئولین- miRNA let-7dبر بیان  Janus Kinaseدر سرطان  معده رده سلولی MKN-45

 

دکترکورش خانکی

14/9/96

13931

8

سارا شهبا

بررسی تغییرات تعداد نسخه و میزان بیان ژن  BMP8Aدر بیماران ایرانی مبتلا به اسپوندیلیت  آنکیلوزان

 

دکتر رضا جعفری شکیب

دکتر مهدی محمودی

14/9/96

13931

9

رویا جواهری مجاوری

تهیه نانوذره کیتوزان حاوی عصاره متانلی و آبی قارچ ترامیتس ورسیکالر و بررسی اثرسمیت سلولی آن بر روی رده سلول سرطانی Skbr

دکتر پدرام ابراهیم نژاد

دکتر احسان ابوطالب

18/06/97

13931

10

خشایار مدبری

سنتز و مشخصه یابی جایگزین پوستی بر پایه نانوالیاف پلی کاپرولاکتون / ژلاتین / اگزوپلی ساکارید به منظور ترمیم زخم پوستی تمام عمق در موش

دکتر مسعود حمیدی

دکتر پیمان بروکی میلان

98

13931

11

پویان داعی شالکویی

طراحی نانومولکول کایمری از آپتامر اختصاصی نوکلئولین

و  miRNA let-7dو بررسی اثر آن برتکثیرسلولی در ردهی

سلولی سرطان معده

دکتر کورش خانکی

دکتر مریم تبرزد

14/09/96

13931

12

فرخنده پوراسماعیل

بررسی اثر ملاتونین بر استرس رتیکولوم آندوپلاسمیک در فیبروز میوکارد القاشده توسط ایزوپرترنول در موشهای صحرایی نر

دکتر سید محمدتقی رضوی طوسی - دکتر رضا جعفری شکیب

31/06/97

13941

13

سمانه حیدری

ساخت و ارزیابی اثربخشی نانوذرات کایتوزان حامل توکسوئید دیفتری بر اختلال حافظه و پیرایش رونوشت  XBP1در موشهای صحرایی نر مدل بیماری آلزایمر

دکتر محمود عابدینزاده - دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

31/06/97

13941

14

رسول میرزایی

استخراج و شناسایی اگزوپلی ساکارید آرکئی نمک دوست Halorubrum sp. TBZ112و بررسی تأثیر آن بر روی تکثیر سلول های سرطان معده، رده ی سلولی MKN

دکتر مسعود حمیدی

دکتر کوروش خانکی

02/11/96

13941

15

پژمان عباسی

طراحی و ساخت سازه ژنی miRNA Sponge مهار کننده miR-۱۹۵-۵p و بررسی اثر آن در مهار هایپرتروفی درسلولهای کندروسیتی رده C۲۸/I۲

دکتر عمار ابرهیمی

26/06/97

13941

16

مهرداد ذکائی

طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی سنجشگر microRNA199a-5pبه منظور کاربرد تشخیصی در سرطان سینه سه گانه منفی

 

دکتر عمار ابرهیمی

31/06/98

13941

17

سینا رحیمی

ناک اوت ژن لیپوکالین- 2با فناوری  CRISPR/Cas9در رده ی سلولی سرطان پروستات موسوم به PC3و بررسی آپوپتوز، مهاجرت سلولی و میزان حساسیت به سیس پلاتین در محیطro In vit

دکتر مهریار حبیبی رودکنار

31/06/98

13951

18

مژده خیراندیش

مطالعه نقش میتوکندری در مهار یا پیشرفت سرطان در سلولهای  Rho 0در رده های  سلولی سرطان پروستات، معده و پستان

 

دکتر آمنه محمدی روشنده

18/08/98

13951

19

رضا سبزواری

مطالعه‌ی اثرات ترمیمی و آنتی‌باکتریال کندیشن مدیوم استحصال شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی دست‌ورزی شده با دو سازه‌ی ژنی نوترکیب hCAP۱۸/LL-۳۷ و HIF۱α در مدل زخم برشی موش صحرایی

دکتر مهریار حبیبی رودکنار

29/07/98

13951

20

هانیه جباری

پیوند میتوکندری و بررسی اثرات ترمیمی آن در مدل آسیب حاد کلیوی در موش صحرایی

دکتر مهریار حبیبی رودکنار

08/11/98

13951

21

زهرا پورمحمدی  بجارپسی

مطالعه اثرات ترمیمی نانوژل Metadichol و سلول های بنیادی مزانشیمی دست ورزی شده با “HIF۱α” و “Lipocalin۲” در مدل زخم برشی موش صحرایی

دکتر مهریار حبیبی رودکنار

20/05/99

13961

22

ساقی جانی  کارگر مقدم

ارزیابی بیان مارکر های مولکولی پیش آگهی دهنده درمبتلایان به سرطان نازوفارنکس دراستان گیلان

دکتر مسعود حمیدی

07/07/99

13961

23

زهرا علیجانی

مطالعه اثرات ترمیمی کندیشن‌مدیوم استحصال‌شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی دست‌ورزی شده با سازه ژنی نوترکیب Hypoxia Inducible Factor-۱α (Hif۱α) در مدل آسیب انفارکتوس حاد قلبی در موش صحرایی

دکتر آمنه محمدی روشنده

30/06/99

13961

24

فاطمه قربانی

طراحی وساخت بیوسنسور سلولی ارزیابی کننده سمیت دترجنت باقی مانده در بافت های دسلولارشده

دکتر عمار ابرهیمی

29/07/99

13961

25

سیدالهام میرطالمی

 

 

 

13961

آخرین بروز رسانی : 15 آبان 1400