کارشناسان آزمایشگاه

آقای مجتبی فرح بخش

کارشناس علوم آزمایشگاهی

آقای افشین ونک عراقیان

کارشناس ارشد میکروب شناسی

آقای علی علمی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

آقای محمد رضا پور محمدی

کارشناس ارشد میکروب شناسی

خانم سیده گلچهره میرلاهیجی

 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی

خانم ملیحه نجف پور

کارشناس ارشد هماتولوژی پزشکی

 عادل فکری
کارشناس ارشد ایمنی شناسی 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400